Tim Cultura 2022

Întrebări frecvente – Timcultura 2022

Întrebări frecvente – Timcultura 2022

Dosarul de participare trebuie să conțină următoarele documente:

 1. adresă de înaintare către autoritatea finanțatoare (Consiliul Județean Timiș);
 2. tabel centralizator, dacă se depune mai mult de un proiect;
 3. formular tip de propunere a proiectului care trebuie să conțină date despre solicitant, responsabilul de proiect, descrierea proiectului, bugetul proiectului și caracterul acțiunii (Anexa a – Ghid) și  bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului (Anexa a1 – Ghid) sau, după caz, -Formularul tip de depunere a proiectului multianual (Anexa a2 Ghid);
 4. copie după actul constitutiv, statut și certificatul de înregistrare fiscală sau orice alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice, semnate și certificate cu mențiunea „conform cu originalul”;
 5. declarație de imparțialitate a persoanei care reprezintă solicitantul (Anexa b – Ghid);
 6. declarație pe proprie răspundere (Anexa c – Ghid) din care să reiasă că solicitantul poate asigura din venituri proprii sau din alte surse cofinanțarea în valoare de minim 10%, și că nu se află în nici una din următoarele situații:
 • este cu conturile blocate în baza unei hotărâri judecătorești definitive;
 • a încălcat prevederile unui alt contract finanțat din fonduri publice;
 • este vinovat de declarații false cu privire la situația economică;
 • are restanțe către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;
 • a fost sau nu este condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.
 1.  

În cazul depunerii mai multor proiecte, actele de înființare ale solicitantului se vor depune într-un singur exemplar, iar anexele a sau a2, a1, b, c, e și e1 Ghid  se vor depune pentru fiecare dintre proiectele depuse.

În situația în care cofinanțarea va fi asigurată printr-un contract de sponsorizare /contracte de parteneriat/alte contracte de finanțare, se va menționa în contract destinația specială a venitului, precum și titlul proiectului. Dovada sponsorizării va fi făcută atât prin contractul de sponsorizare, cât și prin prezentarea oricăror dovezi din care să rezulte realizarea sponsorizării (ordine de plată, extrase de cont, etc.).

Lipsa unuia dintre documentele enumerate mai sus sau completarea eronată duce la descalificarea solicitantului, fără ca acesta să mai intre în procesul de selecție. Autoritatea finanțatoare nu are obligația de a anunța solicitantul cu privire la lipsa vreunui document.

Actele normative din domeniu ne dau următoarele definiții pentru acești termeni:

Acțiune culturală – prezentarea publică a rezultatului unei activități având caracter irepetabil în timp, în urma căreia rezultă un bun cultural de tip eveniment. (exemple: evenimente culturale de mici dimensiuni precum lansări de carte, seară de lectură, vernisarea unei expoziții, editarea și tipărirea unei lucrări, cercetări, etc.);

Proiect cultural – suma activităților specifice unor anumite domenii culturale/artistice sau, după caz, ansamblul de acțiuni culturale structurate organic, realizat într-o perioadă de timp determinată, care nu excedează, de regulă, duratei unui exercițiu financiar, în urma căruia rezultă un bun cultural. (evenimente culturale de dimensiuni medii, precum aniversarea atestării documentare a unei localități, simpozioane, congrese, spectacole concurs);

Program cultural – ansamblul de proiecte culturale sau, după caz, ansamblul de proiecte și acțiuni culturale, subsumat unei teme/concepții, realizat pe durata unui exercițiu financiar, în urma căruia rezultă unul sau mai multe bunuri culturale. (exemplu: evenimente culturale de mare anvergură precum festivaluri, târguri sau expoziții internaționale pe minim două zile).

Formularele tip de depunere a proiectelor culturale se pot descărca de pe prima pagină a acestui site, sau accesând următorul link – Descarcă formularele de depunere

Conform anunțului de participare la procedura de selecție a proiectelor din domeniul cultural, artistic și de tineret, perioada de depunere a proiectelor culturale este 2 – 16 mai 2022,între orele 8 – 16, la registratura Consiliului Județean Timiș, Blv. Revoluției din 1989 nr. 17, în format letric și pe stick, sau în format electronic cu semnătură digitală, pe adresa cultura@cjtimis.ro . Selecția și evaluarea proiectelor va avea loc în data de 26 mai 2022.

Pentru a fi eligibili la o finanțare nerambursabilă solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a. să nu aibă datorii la bugetul de stat, la bugetul local al județului Timiș sau la alte bugete locale;

b. să fi respectat obligațiile asumate prin cererile și contractele de finanțare anterioare;

c. să facă dovada disponibilității contribuției proprii înainte de semnarea contractului de finanțare;

d. suma solicitată de la Consiliul Județean Timiș să nu depășească 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului;

e. să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori să fie deja în stare de dizolvare sau lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

f. să nu fi fost condamnați pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri;

g. să nu aibă conturile bancare blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive;

h. să nu fie în incapacitate de plată;

i. să nu furnizeze informații false în documentele prezentate;

j. pentru aceeași activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare în decursul unui an fiscal (conf. art. 12, pct. 1 din Legea 350/2005);

k. în cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabilă de la Consiliul Județean Timiș, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorității finanțatoare respective (conf. art. 12, pct. 2 din Legea 350/2005).

Da, solicitantul poate fi orice persoană fizică sau persoană juridică de drept public ori privat fără scop patrimonial, română sau străină, autorizată, respectiv înființată în condițiile legii române ori străine, după caz, care depune o ofertă culturală.

Numărul maxim de finanțări nerambursabile pe care un beneficiar le poate solicita anual, indiferent de numărul de sesiuni de finanțare este de maxim 3, (cu excepția capitolului distinct TVIII Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023), cu respectarea condițiilor enumerate la lit.„j” și „k”.

j. pentru aceeași activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare în decursul unui an fiscal (conf. art. 12, pct. 1 din Legea 350/2005);

k. în cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabilă de la Consiliul Județean Timiș, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorității finanțatoare respective (conf. art. 12, pct. 2 din Legea 350/2005).

Da, cu mențiunea „și online” scrisă în formularul de depunere Anexa a la ghid, poziția 2.5.5, în secțiunea destinată perioadei de desfășurare a evenimentului.

Finanțările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activități generatoare de profit.

Criteriile de selecție pentru aprobarea cererilor de finanțare trebuie să facă posibilă evaluarea, pe baze competitive, concurențiale, a capacității solicitanților de a finaliza activitatea propusă pentru finanțare, având în vedere îndeplinirea următoarelor condiții:

 • Valoarea culturală și artistică a proiectului în domeniul de activitate și în contextul său
 • Calitatea artistică și originalitatea proiectului
 • Capacitatea financiară și operațională – solicitantul are experiență în management de proiect și capacitate de implementare
 • Metodologie – cât de coerent este proiectul, planificarea activităților este clară și realizabilă
 • Gradul de impact al proiectului
 • Gradul de cofinanțare al proiectului
 • Gradul de oportunitate al proiectului privind dezvoltarea unei vieți cultural – educative diversificate la nivelul județului Timiș, în Timișoara sau în spațiul DKMT
 • Relevanța proiectului în dezvoltarea culturală a județului
 • Proiect derulat în mediul rural sau mic urban cu parteneri din spațiul DKMT/ Proiect derulat în spațiul DKMT
 • Promovarea activităților culturale în județ
 • Activități complexe cu valoare instructiv – educativă
 • Evidențierea multiculturalității ca element definitoriu pentru afirmarea coeziunii sociale din spaţiul timişean
 • Promovarea competitivității în rândul elevilor
 • Cooperare între sectorul public, cel privat, mediul neguvernamental și implicarea comunității
 • Grupul țintă al proiectului
 • Promovarea activităților cu, de și pentru tineret în mediul rural și urban mic
 • Valorificarea patrimoniului cultural bănățean
 • Sustenabilitatea în timp a proiectului
 • Beneficiarii încheie un contract de finanțare (Anexa f – Ghid) cu instituția finanțatoare, Consiliul Județean Timiș, prin Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, după adoptarea hotărârii Consiliului Județean Timiș prin care a fost aprobat „TimCultura 2022 – Programul de finanțări pentru cultură și tineret”.
 • Contractul de finanțare se încheie doar în măsura în care s-a făcut dovada existenței contribuției beneficiarului pentru aportul propriu.
 • Contractul de finanțare se descarcă de pe site-ul CCAJT –www.ccajt.ro„TimCultura 2022 – Programul de finanțări pentru cultură și tineret”, în format PDF (nu se modifică sub nici o formă conținutul și formatul acestuia decât în spațiile prevăzute pentru completarea datelor cu caracter propriu). Contractul va fi completat în două exemplare, în original, în concordanță cu activitățile și obiectivele menționate de solicitant în Formularul – tip de propunere a proiectelor, (Anexa a Ghid) și bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului (Anexa a 1 – Ghid), formular care a făcut obiectul selecției Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor culturale.
 • Contractul de finanțare va fi încheiat în termen de 60 de zile calendaristice de la data aprobării programului de finanțări. Depășirea termenului de 60 de zile atrage după sine pierderea finanțării proiectului.

Consiliul Județean Timiș are dreptul de a nu permite participarea la selecția de proiecte a solicitanților care nu și-au îndeplinit obligațiile asumate prin contracte de finanțare anterioare.

Beneficiarul se obligă să notifice structura de specialitate din cadrul instituției finanțatoare (Consiliul Județean Timiș, Biroul de cultură, învățământ, minorități, sport și culte) cu minim 5 zile lucrătoare înainte de începerea proiectului, prin invitație în format letric sau prin email pe adresa cultura@cjtimis.ro cu privire la perioada de desfășurare a evenimentului, precum și cu privire la o posibilă decalare sau anulare a evenimentului/proiectului cultural sau schimbarea locației acestuia.

Notificarea se realizează fie prin transmiterea de invitații la eveniment, în număr de minim 10, cu respectarea indicațiilor privind identitatea vizuală de la paginile 10 – 11 și Anexa h la Ghid, fie, după caz, prin adresă oficială cu privire la anularea evenimentului. În cazul decalării termenului sau a modificării locației evenimentului se va transmite o solicitare de aprobare în acest sens, adresată Comisie de evaluare și selecție a proiectelor culturale,  cu minim 5 zile lucrătoare înainte de începerea proiectului.

Nerespectarea notificării instituției finanțatoare cu privire la data evenimentului sau modificări ale datei de derulare a evenimentului și ale locației acestuia, precum și neafișarea elementelor de identificare vizuală ale finanțatorului vor fi sancționate prin refuzul de certificare a raportului de activitate, fapt care va conduce la nedecontarea proiectului.

Solicitantul are dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției de oferte precum și a punctajelor acordate de comisia de evaluare.

Contestațiile se depun în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data publicării rezultatului selecției. Consiliul Județean Timiș pune la dispoziția solicitanților, prin publicare pe site, grila de acordare a punctajelor și procesul verbal al comisiei, pentru a se formula contestația. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere.

Contestația se formulează în scris, se va depune la registratura Consiliului Județean Timiș și va conține următoarele:

 • datele de identificare ale contestatarului;
 • numărul de înregistrare al cererii de finanțare și titlul proiectului;
 • motivele contestației;
 • dovezile pe care se întemeiază;
 • semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia
Previous Cum depui? – Timcultura 2022

Toate drepturile aparţin Consiliului Judeţean Timiş © 2021. Site dezvoltat de Biroul de telecomunicații și transformare digitală din cadrul CJ Timiș