Tim Cultura 2021

Întrebări frecvente – Timcultura 2021

Întrebări frecvente – Timcultura 2021

Dosarul de participare trebuie să conțină următoarele documente:

 1. Adresă de înaintare către autoritatea finanțatoare (Consiliul Județean Timiș);
 2. Tabel centralizator, dacă se depune mai mult de un proiect;
 3. Formular tip de propunere a proiectului care trebuie să conțină date despre solicitant, responsabilul de proiect, descrierea proiectului, bugetul proiectului și caracterul acțiunii (Anexa 1a – Ghid);
 4. Copie după actul constitutiv, statut și certificatul de înregistrare fiscală sau orice alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice, semnate și certificate cu mențiunea „conform cu originalul”;
 5. Declarație de imparțialitate a persoanei care reprezintă solicitantul (Anexa 1b – Ghid);
 6. Declarație pe proprie răspundere (Anexa 1c – Ghid) din care să reiasă că solicitantul poate asigura din venituri proprii sau din alte surse cofinanțarea în valoare de minim 10, 20 sau 30%, după caz, și că nu se află în nici una din următoarele situații:
    • este cu conturile blocate în baza unei hotărâri judecătorești definitive;
    • a încălcat cu bună știință prevederile unui alt contract finanțat din fonduri publice;
    • este vinovat de declarații false cu privire la situația economică;
    • are restanțe către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;
    • a fost sau nu este condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

7. Declarație pe proprie răspundere privind activitățile non profit. (Anexa 1e – Ghid).

            În cazul depunerii mai multor proiecte, actele de înființare ale solicitantului se vor depune într-un singur exemplar, iar anexele 1.a, 1.b, 1.c, 1.e  se vor depune pentru fiecare dintre proiectele depuse.

Actele normative din domeniu ne dau următoarele definiții pentru acești termeni:

Acțiune culturală – prezentarea publică a rezultatului unei activități având caracter irepetabil în timp, în urma căreia rezultă un bun cultural de tip eveniment. (exemple: evenimente culturale de mici dimensiuni precum lansări de carte, seară de lectură, vernisarea unei expoziții, editarea și tipărirea unei lucrări, cercetări, etc.);

Proiect cultural – suma activităților specifice unor anumite domenii culturale/artistice sau, după caz, ansamblul de acțiuni culturale structurate organic, realizat într-o perioadă de timp determinată, care nu excedează, de regulă, duratei unui exercițiu financiar, în urma căruia rezultă un bun cultural. (evenimente culturale de dimensiuni medii, precum aniversarea atestării documentare a unei localități, simpozioane, congrese, spectacole concurs);

Program cultural – ansamblul de proiecte culturale sau, după caz, ansamblul de proiecte și acțiuni culturale, subsumat unei teme/concepții, realizat pe durata unui exercițiu financiar, în urma căruia rezultă unul sau mai multe bunuri culturale. (exemplu: evenimente culturale de mare anvergură precum festivaluri, târguri sau expoziții internaționale pe minim două zile).

Formularele tip de depunere a proiectelor culturale se pot descărca de pe prima pagină a acestui site, sau accesând următorul link – Descarcă formularele de depunere

Conform anunțului de participare la procedura de selecție a proiectelor din domeniul cultural, artistic și de tineret, perioada de depunere a proiectelor culturale este 10 iunie – 09 iulie 2021, la registratura Consiliului Județean Timiș, Blv. Revoluției din 1989 nr. 17, între orele 9 – 12. Selecția și evaluarea proiectelor va avea loc în data de 16 iulie 2021.

Pentru a fi eligibili la o finanțare nerambursabilă solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să nu aibă datorii la bugetul de stat, la bugetul local al municipiului Timișoara sau al altor bugete locale, la bugetul Consiliului Județean Timiș sau la plata contribuției pentru asigurările sociale de stat;
b) să fi respectat obligațiile asumate prin cererile și contractele de finanțare anterioare;
c) să facă dovada disponibilității contribuției proprii înainte de semnarea contractului de finanțare;
d) suma solicitată de la Consiliul Județean Timiș să nu depășească 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului;
e) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori să fie deja în stare de dizolvare sau lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
f) să nu fi fost condamnați pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri;
g) să nu aibă conturile bancare blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive;
h) să nu fie în incapacitate de plată;
i) să nu furnizeze informații false în documentele prezentate;
j) pentru aceeași activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare în decursul unui an fiscal (conf. art. 12, pct. 1 din Legea 350/2005);
k) în cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabilă de la Consiliul Județean Timiș, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorității finanțatoare respective (conf. art. 12, pct. 2 din Legea 350/2005).

Da, solicitantul poate fi orice persoană fizică sau persoană juridică de drept public ori privat fără scop patrimonial, română sau străină, autorizată, respectiv înființată în condițiile legii române ori străine, după caz, care depune o ofertă culturală.

Numărul maxim de finanțări nerambursabile pe care un beneficiar le poate solicita anual, indiferent de numărul de sesiuni de finanțare este de maxim 3, (cu excepția capitolului distinct Timișoara 2021), cu respectarea condițiilor enumerate la lit.„j” și „k”.
j) pentru aceeași activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare în decursul unui an fiscal (conf. art. 12, pct. 1 din Legea 350/2005);
k) în cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabilă de la Consiliul Județean Timiș, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorității finanțatoare respective (conf. art. 12, pct. 2 din Legea 350/2005).

Da, cu mențiunea scrisă în formularul de depunere, în secțiunea destinată perioadei de desfășurare a evenimentului „și online”.

Finanțările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activități generatoare de profit.

Criteriile de selecție pentru aprobarea cererilor de finanțare trebuie să facă posibilă evaluarea, pe baze competitive, concurențiale, a capacității solicitanților de a finaliza activitatea propusă pentru finanțare, având în vedere îndeplinirea următoarelor condiții:

 •  gradul de oportunitate al proiectului privind dezvoltarea unei vieți cultural – educative diversificate la nivelul județului Timiș
 • calitatea artistică și originalitatea proiectului
 • capacitatea financiară și operațională – solicitantul are experiență în management de proiect și capacitate de implementare
 • metodologie – cât de coerent este proiectul, planificarea activităților este clară și realizabilă
 • gradul de impact al proiectului
 • proiect derulat în mediul rural
 • gradul de cofinanțare al proiectului
 • continuitatea acțiunii – câte ediții anterioare are proiectul.
 • Beneficiarii încheie un contract de finanțare (Anexa 1f – Ghid) cu instituția finanțatoare, Consiliul Județean Timiș, prin Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, după adoptarea hotărârii Consiliului Județean Timiș prin care a fost aprobat „Tim Cultura 2021 – Programul de finanțări pentru cultură și tineret”.
 • Contractul de finanțare se încheie doar în măsura în care s-a făcut dovada existenței contribuției beneficiarului pentru aportul propriu.
 • Contractul de finanțare se descarcă de pe site-ul CCAJT –www.ccajt.ro„Tim Cultura 2021 – Programul de finanțări pentru cultură și tineret”, în format PDF (nu se modifică sub nici o formă conținutul și formatul acestuia decât în spațiile prevăzute pentru completarea datelor cu caracter propriu). Contractul va fi completat în două exemplare, în original, în concordanță cu activitățile și obiectivele menționate de solicitant în Formularul – tip de propunere a proiectelor, (Anexa 1a Ghid), formular care a făcut obiectul selecției Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor culturale.
 • Contractul de finanțare va fi încheiat în termen de 60 de zile calendaristice de la data aprobării programului de finanțări. Depășirea termenului de 60 de zile atrage după sine pierderea finanțării proiectului.

Consiliul Județean Timiș are dreptul de a nu permite participarea la selecția de proiecte a solicitanților care nu și-au îndeplinit obligațiile asumate prin contracte de finanțare anterioare.

Beneficiarul se obligă să notifice serviciul de specialitate din cadrul instituției finanțatoare (Consiliul Județean Timiș, Biroul de cultură, învățământ, minorități, sport și culte) cu 5 zile lucrătoare înainte de începerea proiectului, cu privire la perioada de desfășurare a evenimentului, precum și cu privire la o posibilă decalare sau anulare a evenimentului/proiectului cultural.

Notificarea se realizează fie prin transmiterea de invitații la eveniment, în număr de minim 10, fie, după caz, prin adresă oficială cu privire la anularea evenimentului. În cazul decalării termenului evenimentului se va transmite o solicitare de aprobare a decalării evenimentului.

Nerespectarea notificării instituției finanțatoare cu privire la data evenimentului sau modificări ale datei de derulare a evenimentului, precum și neafișarea elementelor de identificare vizuală ale finanțatorului vor fi sancționate prin refuzul de certificare a raportului de activitate, fapt care va conduce la nedecontarea proiectului.

Solicitantul are dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției de oferte precum și a punctajelor acordate de comisia de evaluare.

Contestațiile se depun în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data publicării rezultatului selecției. Consiliul Județean Timiș pune la dispoziția solicitanților, prin publicare pe site, grila de acordare a punctajelor și procesul verbal al comisiei, pentru a se formula contestația. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere.

Contestația se formulează în scris, se va depune la registratura Consiliului Județean Timiș și va conține următoarele:

 • datele de identificare ale contestatarului;
 • numărul de înregistrare al cererii de finanțare și titlul proiectului;
 • motivele contestației;
 • dovezile pe care se întemeiază;
 • semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia

Toate drepturile aparţin Consiliului Judeţean Timiş © 2021. Site dezvoltat de Biroul de telecomunicații și transformare digitală din cadrul CJ Timiș