Cheltuieli eligibile – Timcultura 2024

Din finanțările nerambursabile acordate potrivit Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale, actualizată, se pot acoperi următoarele categorii de cheltuieli eligibile:

 1. cheltuielile materiale directe, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, cheltuieli cu materiale consumabile, materiale auxiliare, materiale de natura obiectelor de inventar;
 2. cheltuieli cu servicii executate de terţi, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, cheltuieli cu închirieri de spaţii pentru desfăşurarea activităţilor culturale, cheltuieli cu închirieri de echipamente, cheltuieli cu studii şi cercetări, cheltuieli cu pregătirea personalului, cheltuieli de protocol, comunicare şi promovare, cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal şi asigurările aferente, cheltuieli pentru consultanţă de specialitate, cheltuieli pentru realizarea de tipărituri, cheltuieli pentru organizarea de evenimente, cheltuieli privind onorarii şi drepturi de autor, inclusiv cu evaluarea bunurilor culturale, cheltuieli pentru prestări de servicii fără caracter de continuitate;
 3. cheltuieli cu personalul, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii şi impozitul pe venit aferente salariilor, în limita unui procent de cel mult 20% din totalul finanţării nerambursabile acordate, cu excepţia cheltuielilor salariale ale beneficiarilor persoane juridice de drept public, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau de la bugetele autorităţilor publice locale;
 4. cheltuieli pentru cazarea, masa, transportul intern şi internaţional al personalului, participanţilor, invitaţilor sau beneficiarilor proiectului, sub formă de sume forfetare al căror cuantum se aprobă prin programul de finanţare, inclusiv taxele aferente cazării şi/sau transportului, cu încadrarea în limita maximă aprobată, potrivit prevederilor legale aplicabile, pentru invitaţii secretarilor generali ai ministerelor;
 5. cheltuieli cu achiziţia de mijloace fixe necesare implementării proiectului, în procent de cel mult 25% din totalul finanţării nerambursabile acordate, a căror durată de amortizare poate depăşi durata proiectului, cu respectarea condiţiilor/măsurilor asiguratorii prevăzute în contractul de finanţare. În cazul în care mijloacele fixe achiziţionate nu sunt utilizate exclusiv în scopul implementării proiectului, se va acoperi doar amortizarea acestora pentru perioada de implementare a proiectului, fără a se depăşi 25% din totalul finanţării nerambursabile acordate.
 6. cheltuieli cu premii.

Autoritatea finanțatoare nu decontează activităţile cu caracter economic din cadrul proiectului cultural ce face obiectul contractului de finanțare nerambursabilă.

Cheltuielile eligibile trebuie să corespundă, cumulativ, următoarelor cerinţe:

 1. să fie efectuate în perioada de implementare a proiectului cultural;
 2. să fie necesare realizării proiectului cultural;
 3. să respecte dispoziţiile incidente din legislaţia naţională şi, după caz, a Uniunii Europene, aplicabile în materie;
 4. să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului.

Sunt neeligibile, respectiv nu pot fi acoperite următoarele categorii de cheltuieli:

 1. cheltuieli efectuate de solicitant anterior semnării contractului de finanţare;
 2. cheltuieli pentru contractarea creditelor aferente surselor complementare de finanţare, cheltuielile bancare, comisioanele, diferenţele de curs valutar;
 3. taxa pe valoarea adăugată, precum şi orice alte taxe, cu excepția taxelor aferente cazării şi/sau transportului;
 4. dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;
 5. achiziţia de echipamente secondhand;
 6. amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;
 7. costurile pentru operarea investiţiei;
 8. sumele rezultate din diferenţele de curs valutar;
 9. costuri de amortizare, cu excepţia mijloacelor fixe achiziţionate nu sunt utilizate exclusiv în scopul implementării proiectului, se va acoperi doar amortizarea acestora pentru perioada de implementare a proiectului, fără a se depăşi 25% din totalul finanţării nerambursabile acordat;
 10. contribuţia în natură, cu excepţia veniturilor din activităţi de voluntariat, cuantificabile prin raportare la valoarea salariului de bază minim brut garantat în plată pentru fiecare contract de voluntariat.
 11. cheltuieli de leasing.
 12. pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public beneficiare.

Toate drepturile aparţin Consiliului Judeţean Timiş © 2021. Site dezvoltat de Biroul de telecomunicații și transformare digitală din cadrul CJ Timiș