Întrebări frecvente – Timcultura 2024

Dosarul de participare trebuie să conțină următoarele documente:

 1. adresă de înaintare către autoritatea finanțatoare (Consiliul Județean Timiș) (Anexa a Ghid);
 2. tabel centralizator, dacă se depune mai mult de un proiect;
 3. formular-tip de propunere a proiectului (Anexa a1 Ghid) sau, după caz, formularul-tip de depunere a proiectului multianual  (Anexa a2 Ghid);
 4. bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului (Anexa b Ghid) sau, după caz, bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului a proiectului multianual ( Anexa b1 Ghid);
 5. copie a statutului și certificatului de înregistrare fiscală sau a încheierii civile de dobândire a personalității juridice, semnate și certificate cu mențiunea „conform cu originalul”;
 6. declarație de imparțialitate a persoanei care reprezintă solicitantul (Anexa c Ghid);
 7. declarație pe proprie răspundere (Anexa d Ghid) din care rezultă că nu se află în nici una din următoarele situații:
 • se află în incapacitate de plată;
 • are conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile;
 • a încălcat cu bună știință prevederile unui alt contract finanțat din fonduri publice;
 • este  vinovat de declarații false cu privire la situația economică și documentele prezentate;
 • are restanțe către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;
 • este condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri;
 • face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori să fie deja în stare de dizolvare sau lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 1. declarație pe proprie răspundere privind activitățile non profit și activități cu caracter neeconomic (Anexa e Ghid)
 2. declarație pe propria răspundere privind cofinanțarea (Anexa f Ghid).

În cazul depunerii mai multor proiecte, fiecare proiect trebuie să cuprindă toate documentele solicitate, enumerate anterior.

Lipsa unuia dintre documentele enumerate mai sus sau completarea eronată duce la descalificarea solicitantului, fără ca acesta să mai intre în procesul de selecție. Autoritatea finanțatoare nu are obligația de a anunța solicitantul cu privire la lipsa vreunui document.

Formularele tip de depunere a proiectelor culturale se pot descărca de pe prima pagină a acestui site.

Calendarul sesiunii de finanțări nerambursabile se găsește pe prima pagină a site-ului https://timcultura.cjtimis.ro/

Solicitant poate fi orice persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoana juridică de drept public ori privat, română sau străină, înfiinţată în condiţiile legii române ori ale ţării de origine, după caz, care depune o cerere de finanţare nerambursabilă.

Organizațiile neguvernamentale de tineret – sunt persoanele juridice de drept privat şi fără scop patrimonial, care funcţionează în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, şi care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii: scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor și cel puţin două treimi din numărul total al membrilor sunt tineri.

Pentru a fi eligibili la o finanțare nerambursabilă solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. să nu aibă datorii la bugetul de stat;
 2. să fi respectat obligațiile asumate prin cererile și contractele de finanțare anterioare;
 3. să facă dovada disponibilității contribuției proprii înainte de semnarea contractului de finanțare;
 4. suma solicitată de la Consiliul Județean Timiș să nu depășească 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului;
 5. să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori să fie deja în stare de dizolvare sau lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 6. să nu fi fost condamnați pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri;
 7. să nu aibă conturile bancare blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive;
 8. să nu fie în incapacitate de plată;
 9. să nu furnizeze informații false în documentele prezentate;
 10. și-au îndeplinit obligațiile asumate prin contracte de finanțare anterioare cu autoritatea contractantă sau cu alte instituții din subordinea Consiliului Județean Timiș;
 11. să nu desfășoare activități cu caracter economic în cadrul proiectului cultural.

Pentru acelaşi proiect cultural un beneficiar de drept public sau privat poate contracta de la aceeaşi autoritate finanţatoare o singură finanţare nerambursabilă.

Persoanele juridice de drept public, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat prin bugetul autorităţilor administraţiei publice centrale sau, după caz, din bugetul local, pot beneficia de finanţare nerambursabilă, în condiţiile OG nr. 51/1998, cu modificările și completările ulterioare, din partea oricărei autorităţi finanţatoare, cu excepţia celei în subordinea căreia funcţionează, fără ca valoarea cumulată a finanţărilor nerambursabile acordate de o autoritate finanţatoare acestor entităţi să depăşească o treime din fondul finanțărilor nerambursabile prevăzute în anul respectiv.

Consiliul Județean Timiș are dreptul de a cere solicitantului toate documentele pe care le consideră necesare pentru verificarea respectării condițiilor mai sus menționate.

Consiliul Județean Timiș are dreptul de a nu permite participarea la selecția de proiecte a solicitanților care:

– după ce au fost selectați în cadrul procedurilor de selecție a finanțărilor nerambursabile nu au încheiat, din culpa lor, contractul de finanțare în termen de 60 de zile calendaristice de la data aprobării programului de finanțări nerambursabile (pentru sesiunea I de selecție) și în termen de 15 zile lucrătoare (pentru sesiunea a II-a de selecție, dacă este cazul);

– ulterior încheierii contractului de finanțare nerambursabilă nu au realizat proiectul cultural pentru care au primit  finanțarea.

Nu, poate fi doar o persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoana juridică de drept public ori privat, română sau străină, înfiinţată în condiţiile legii române ori ale ţării de origine, după caz, care depune o cerere de finanţare nerambursabilă.

Numărul maxim de finanțări nerambursabile pe care un beneficiar le poate solicita anual, indiferent de numărul de sesiuni de finanțare este de 3, cu respectarea următoarelor condiții:

 • Pentru acelaşi proiect cultural un beneficiar de drept public sau privat poate contracta de la aceeaşi autoritate finanţatoare o singură finanţare nerambursabilă.
 • Persoanele juridice de drept public, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat prin bugetul autorităţilor administraţiei publice centrale sau, după caz, din bugetul local, pot beneficia de finanţare nerambursabilă, în condiţiile OG nr. 51/1998, cu modificările și completările ulterioare, din partea oricărei autorităţi finanţatoare, cu excepţia celei în subordinea căreia funcţionează, fără ca valoarea cumulată a finanţărilor nerambursabile acordate de o autoritate finanţatoare acestor entităţi să depăşească o treime din fondul finanțărilor nerambursabile prevăzute în anul respectiv).

Finanțările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru realizarea de venituri și desfășurarea activităților cu caracter economic.

Criteriile de selecție pentru aprobarea cererilor de finanțare trebuie să facă posibilă evaluarea, pe baze competitive, concurențiale, a capacității solicitanților de a finaliza activitatea propusă pentru finanțare, având în vedere îndeplinirea unor condiții specifice, particularizate pe fiecare capitol în parte al TimCultura. Criteriile sunt următoarele:

 • Reprezentativitatea / importanţa sau valoarea culturală/artistică a proiectului în ceea ce priveşte dezvoltarea unei vieţi culturale diversificate şi competitive la nivelul  judeţului Timiş;
 • Relevanța și calitatea proiectului cultural;
 • Dezvoltarea publicului;
 • Capacitatea financiară și operațională – solicitantul are experiență în management de proiect și capacitate de implementare
 • Metodologie – cât de coerent este proiectul, planificarea activităților este clară și realizabilă
 • Gradul de impact al proiectului
 • Sursele complementare de finanțare (contribuția proprie a beneficiarului)
 • Proiect derulat în mediul rural sau mic urban cu parteneri din spațiul DKMT/ Proiect derulat în spațiul DKMT
 • Promovarea activităților culturale în județ
 • Activități complexe cu valoare instructiv – educativă
 • Evidențierea multiculturalității ca element definitoriu pentru afirmarea coeziunii sociale din spaţiul timişean
 • Promovarea competitivității în rândul elevilor
 • Cooperare între sectorul public, cel privat, mediul neguvernamental și implicarea comunității
 • Grupul țintă al proiectului
 • Promovarea activităților cu, de și pentru tineret în mediul rural și urban mic
 • Valorificarea patrimoniului cultural bănățean
 • Sustenabilitatea în timp a proiectului
 • Excelenţa artistică şi/sau originalitatea, încurajarea fuziunii formelor artistice tradiţionale cu exprimările noi, inovatoare şi experimentale;
 • Dimensiunea europeană, cooperare/coproducţii locale, regionale, naţionale şi/sau internaţionale;
 • Promovarea patrimoniului material şi/sau imaterial;
 • Contribuţia la interesul cultural al comunităţii: facilitarea/dezvoltarea accesului la cultură, atragerea publicului.

Pentru fiecare capitol în parte sunt aprobate în Ghidul de eligibilitate criterii de evaluare și selecției, fiind detaliată și Grila de acordare a punctajelor perntru fiecare capitol.

Beneficiarii încheie contractul de finanțare (Anexa h 1 la Ghid) cu Județul Timiș, prin Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, după adoptarea hotărârii Consiliului Județean Timiș prin care au fost aprobate acordarea finanțărilor nerambursabile pe „TimCultura 2024 – Programul de finanțări pentru cultură și tineret”.

Documente necesare  la  încheierea contractului de finanțare:

 • Contractul de finanțare nerambursabilă (Anexa h 1 la Ghid) și Acordul-cadru de finanțare nerambursabilă (Anexa h 2 la Ghid) după caz,  se vor descarca de pe site-ul https://cecart.ro/timcultura2024/ și se completează prin tehnoredactare computerizată de către beneficiarul finanțării, în două exemplare, în original, obligatoriu la toate rubricile prevăzute de formular, se semnează de către persoanele autorizate și se depun alături de anexele acestuia la sediul Centrului de Cultură și Artă al Judetului Timiș. Anexa 1 la contract – Descrierea proiectului cultural și Anexa 2 la contract – Bugetul de venituri și cheltuieli și Graficul de finanțare se vor completa, de asemenea, în două exemplare, în original, în concordanță cu activitățile și obiectivele menționate de solicitant în Formularul – tip de propunere a proiectelor (Anexa a 1 Ghid) și bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului (Anexa b Ghid) sau Acordul-cadru de finanțare nerambursabilă, pentru proiectele multianuale (Anexa h 2 la Ghid) redimensionând bugetul de venituri și cheltuieli (Anexa 2 la contract), dacă este cazul, în funcție de suma aprobată.

În funcție de specificul documentației, beneficiarul va adapta formularul de buget, în sensul introducerii tuturor informațiilor relevante sau prin inserarea de rânduri necesare tuturor cheltuielilor solicitate.

Documentele se depun, alături de contractul de finanțare la sediul CECART.

 • Dovada existenței contribuției beneficiarului pentru aportul propriu – extras de cont al beneficiarului emis cu cel mult 3 zile înainte de semnarea contractului;
 • Certificat de atestare fiscală la zi;
 • Împuternicire notarială (din care să rezulte calitatea persoanelor cu drept de semnătură, pentru organizațiile non-profit (asociații, fundații, etc), numai pentru situațiile în care contractul de finanțare este semnat de către o altă persoană decât cea care, potrivit Statutului, are acest drept;
 • Extras de cont al beneficiarului pentru contul bancar menționat în contractul de finanțare în care vor fi virate sumele aferente finanțării nerambursabile.

 Pentru sesiunea I, contractele de finanțare vor fi încheiate în termen de 60 de zile calendaristice de la data aprobării programului de finanțări. Depășirea termenului de 60 de zile atrage după sine pierderea finanțării proiectului.

Pentru sesiunea a II-a, contractele de finanțare vor fi încheiate în termen de 15 zile lucrătoare de la data aprobării programului de finanțări. Depășirea termenului de 15 de zile atrage după sine pierderea finanțării proiectului.

Consiliul Județean Timiș are dreptul de a nu permite participarea la selecția de proiecte a solicitanților care:

– după ce au fost selectați în cadrul procedurilor de selecție a finanțărilor nerambursabile nu au încheiat, din culpa lor, contractul de finanțare în termen de 60 de zile calendaristice de la data aprobării programului de finanțări nerambursabile (pentru sesiunea I de selecție) și în termen de 15 zile lucrătoare (pentru sesiunea a II-a de selecție, dacă este cazul);

– ulterior încheierii contractului de finanțare nerambursabilă nu au realizat proiectul cultural pentru care au primit  finanțarea.

Beneficiarul se obligă să notifice structura de specialitate din cadrul instituției finanțatoare (Consiliul Județean Timiș, Biroul Cultură, Învățământ, Minorități, Sport și Culte), precum și Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş cu minim 5 zile lucrătoare înainte de începerea proiectului, prin invitație în format letric sau prin email pe adresele cultura@cjtimis.ro și   timcultura.cecart@yahoo.com. Notificarea se realizează fie prin transmiterea de invitații la eveniment, în număr de minim 10, cu respectarea indicațiilor privind identitatea vizuală (Anexa k Ghid).

Nerespectarea notificării instituției finanțatoare cu privire la data evenimentului sau modificări ale datei de derulare a evenimentului și ale locației acestuia, vor fi sancționate prin refuzul de certificare a raportului de activitate, fapt care va conduce la nedecontarea cheltuielilor proiectului.

 1. În cazul în care se modifică perioada de desfășurare a evenimentelor/activităților proiectului cultural, dacă are loc o decalare sau anulare a evenimentului/proiectului cultural, schimbarea locației acestuia, modificarea participanților la activitățile/evenimentele proiectului, beneficiarul se obligă să solicite Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor cultural artistice și de tineret, constituită la nivelul Consiliului Județean Timiș, modificarea contractului cu privire la cele menționate anterior cu minim 5 zile lucrătoare înainte de data evenimentului/activității a cărei modificare se solicită.
 2. De asemenea, în situația în care este necesară modificarea unei linii bugetare aferente finanțării nerambursabile sau a unei linii bugetare aferentă contribuției proprii, până la limita maximă de 20% din valoarea fiecărei linii bugetare, beneficiarul se obligă să solicite modificarea contractului cu minim 5 zile lucrătoare înainte de data evenimentului/activității a cărei modificare se solicită.
 3. Modificările enumerate mai sus se vor realiza prin act adițional la contract, după aprobarea în prealabil, a acestora, de către Comisia de evaluare și selecție a proiectelor culturale. Actul adițional va fi încheiat între autoritatea finanţatoare – Județul Timiș, prin Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş şi beneficiar.

Solicitanții au dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției de proiecte, precum și a punctajelor acordate de comisia de evaluare. Contestațiile se depun în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data publicării rezultatului selecției. Consiliul Județean Timiș pune la dispoziția solicitanților, prin publicare pe site, grila de acordare a punctajelor și procesul verbal al comisiei.

Contestațiile vor fi soluționate în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.

Soluționarea contestațiilor se va realiza de către o comisie alcătuită din 3 membri, din care: 1 reprezentant al Consiliului Județean Timiș și 2 specialiști cu o experienţă de cel puţin 3 ani sau, după caz, cel puţin 2 ani în managementul şi/sau evaluarea proiectelor culturale, în domeniile pentru care se organizează sesiunea de selecţie.         

În componența Comisiei de soluționare a contestațiilor nu sunt numiți membrii care au făcut parte din Comisia de evaluare și selecție a proiectelor cultural-artistice și de tineret.

Contestația se formulează în scris, se va depune la Registratura Consiliului Județean Timiș și va conține următoarele:

 • datele de identificare ale contestatorului;
 • numărul de înregistrare al cererii de finanțare și titlul proiectului;
 • motivele contestației;
 • dovezile pe care se întemeiază;
 • semnătura reprezentantului legal al contestatorului.

Toate drepturile aparţin Consiliului Judeţean Timiş © 2021. Site dezvoltat de Biroul de telecomunicații și transformare digitală din cadrul CJ Timiș