Cum depui? – Timcultura 2024

Documentația de solicitare a finanțării se va depune într-un exemplar la registratura Consiliului Județean Timiș, Bd. Revoluției din 1989, nr. 17, Timișoara, în format letric și pe stick sau se încarcă pe Platforma de interoperabilitate pentru interacțiunea digitală cu beneficiarii Consiliului Județean Timiș – www.e-timis.ro, de către solicitanți (care anterior își vor crea un cont pe această platformă), în termenul stabilit și adus la cunoștință publică pe site-ul instituției finanțatoare și conform aparițiilor din presa scrisă sau on-line.

Cererea de finanțare precum și documentația aferentă vor fi completate prin tehnoredactare, în format electronic.

Documentele încărcate pe platformă vor avea toate semnăturile electronice, iar documentele depuse în format letric vor avea toate semnăturile olografe.

Dosarul de participare trebuie să conțină următoarele documente:
a) adresă de înaintare către autoritatea finanțatoare (Consiliul Județean Timiș) (Anexa a Ghid);
b) tabel centralizator, dacă se depune mai mult de un proiect;
c) formular-tip de propunere a proiectului (Anexa a1 Ghid) sau, după caz, formularul-tip de depunere a proiectului multianual (Anexa a2 Ghid);
d) bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului (Anexa b Ghid) sau, după caz, bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului a proiectului multianual ( Anexa b1 Ghid);
e) copie a statutului și certificatului de înregistrare fiscală sau a încheierii civile de dobândire a personalității juridice, semnate și certificate cu mențiunea „conform cu originalul”;
f) declarație de imparțialitate a persoanei care reprezintă solicitantul (Anexa c Ghid);
g) declarație pe proprie răspundere (Anexa d Ghid) din care rezultă că nu se află în nici una din următoarele situații:

● se află în incapacitate de plată;
● are conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile;
● a încălcat cu bună știință prevederile unui alt contract finanțat din fonduri publice;
● este vinovat de declarații false cu privire la situația economică și documentele prezentate;
● are restanțe către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;
● este condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri;
● face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori să fie deja în stare de dizolvare sau lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

h) declarație pe proprie răspundere privind activitățile non profit și activități cu caracter neeconomic (Anexa e Ghid)
i) declarație pe propria răspundere privind cofinanțarea (Anexa f Ghid).

În cazul depunerii mai multor proiecte, fiecare proiect trebuie să cuprindă toate documentele solicitate, enumerate anterior.

Lipsa unuia dintre documentele enumerate mai sus sau completarea eronată duce la descalificarea solicitantului, fără ca acesta să mai intre în procesul de selecție. Autoritatea finanțatoare nu are obligația de a anunța solicitantul cu privire la lipsa vreunui document.

Toate drepturile aparţin Consiliului Judeţean Timiş © 2021. Site dezvoltat de Biroul de telecomunicații și transformare digitală din cadrul CJ Timiș