Cine poate aplica? – Timcultura 2024

Solicitant poate fi orice persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoana juridică de drept public ori privat, română sau străină, înfiinţată în condiţiile legii române ori ale ţării de origine, după caz, care depune o cerere de finanţare nerambursabilă.

Organizațiile neguvernamentale de tineret – sunt persoanele juridice de drept privat şi fără scop patrimonial, care funcţionează în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, şi care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii: scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor și cel puţin două treimi din numărul total al membrilor sunt tineri.

Pentru a fi eligibili la o finanțare nerambursabilă solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. să nu aibă datorii la bugetul de stat;
 2. să fi respectat obligațiile asumate prin cererile și contractele de finanțare anterioare;
 3. să facă dovada disponibilității contribuției proprii înainte de semnarea contractului de finanțare;
 4. suma solicitată de la Consiliul Județean Timiș să nu depășească 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului;
 5. să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori să fie deja în stare de dizolvare sau lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 6. să nu fi fost condamnați pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri;
 7. să nu aibă conturile bancare blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive;
 8. să nu fie în incapacitate de plată;
 9. să nu furnizeze informații false în documentele prezentate;
 10. și-au îndeplinit obligațiile asumate prin contracte de finanțare anterioare cu autoritatea contractantă sau cu alte instituții din subordinea Consiliului Județean Timiș;
 11. să nu desfășoare activități cu caracter economic în cadrul proiectului cultural.

Pentru acelaşi proiect cultural un beneficiar de drept public sau privat poate contracta de la aceeaşi autoritate finanţatoare o singură finanţare nerambursabilă.

Persoanele juridice de drept public, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat prin bugetul autorităţilor administraţiei publice centrale sau, după caz, din bugetul local, pot beneficia de finanţare nerambursabilă, în condiţiile OG nr. 51/1998, cu modificările și completările ulterioare, din partea oricărei autorităţi finanţatoare, cu excepţia celei în subordinea căreia funcţionează, fără ca valoarea cumulată a finanţărilor nerambursabile acordate de o autoritate finanţatoare acestor entităţi să depăşească o treime din fondul finanțărilor nerambursabile prevăzute în anul respectiv.

Consiliul Județean Timiș are dreptul de a cere solicitantului toate documentele pe care le consideră necesare pentru verificarea respectării condițiilor mai sus menționate.

Consiliul Județean Timiș are dreptul de a nu permite participarea la selecția de proiecte a solicitanților care:

– după ce au fost selectați în cadrul procedurilor de selecție a finanțărilor nerambursabile nu au încheiat, din culpa lor, contractul de finanțare în termen de 60 de zile calendaristice de la data aprobării programului de finanțări nerambursabile (pentru sesiunea I de selecție) și în termen de 15 zile lucrătoare (pentru sesiunea a II-a de selecție, dacă este cazul);

– ulterior încheierii contractului de finanțare nerambursabilă nu au realizat proiectul cultural pentru care au primit  finanțarea.

Toate drepturile aparţin Consiliului Judeţean Timiş © 2021. Site dezvoltat de Biroul de telecomunicații și transformare digitală din cadrul CJ Timiș