Cine poate aplica? – Timcultura 2023

Orice persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoana juridică de drept public ori privat, română sau cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene, înfiinţată în condiţiile legii române ori ale ţării de origine, după caz, care depune o cerere de finanţare nerambursabilă.

Organizațiile neguvernamentale de tineret – persoanele juridice de drept privat și fără scop patrimonial, care funcționează în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005 și care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:  scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor, cel puțin două treimi din numărul total al membrilor fiind tineri.

Pentru a fi eligibili la o finanțare nerambursabilă solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  1. să nu aibă datorii la bugetul de stat, la bugetul local al județului Timiș sau la alte bugete locale;
  2. să fi respectat obligațiile asumate prin cererile și contractele de finanțare anterioare;
  3. să facă dovada disponibilității contribuției proprii înainte de semnarea contractului de finanțare;
  4. suma solicitată de la Consiliul Județean Timiș să nu depășească 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului;
  5. să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori să fie deja în stare de dizolvare sau lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  6. să nu fi fost condamnați pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri;
  7. să nu aibă conturile bancare blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive;
  8. să nu fie în incapacitate de plată;
  9. să nu furnizeze informații false în documentele prezentate;
  10. și-au îndeplinit obligațiile asumate prin contracte de finanțare anterioare cu autoritatea contractantă sau cu alte instituții din subordinea Consiliului Județean Timiș.

Pentru aceeași activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare în decursul unui an fiscal (conf. art. 12, pct. 1 din Legea 350/2005);

În cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabilă de la Consiliul Județean Timiș, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorității finanțatoare respective (conf. art. 12, pct. 2 din Legea 350/2005).

Consiliul Județean Timiș are dreptul de a cere solicitantului toate documentele pe care le consideră necesare pentru verificarea respectării condițiilor mai sus menționate.

Consiliul Județean Timiș are dreptul de a nu permite participarea la selecția de proiecte a solicitanților care:

– după ce au fost selectați în cadrul procedurilor de selecție a finanțărilor nerambursabile nu au încheiat, din culpa lor, contractul de finanțare în termen de 60 de zile calendaristice de la data aprobării programului de finanțări nerambursabile;

-nu au respectat elementele de identitate vizuală cuprinse în Anexa h – Ghid – Regulament identitate vizuală TimCultura .

Toate drepturile aparţin Consiliului Judeţean Timiş © 2021. Site dezvoltat de Biroul de telecomunicații și transformare digitală din cadrul CJ Timiș