Cum depui? – Timcultura 2023

Documentația de solicitare a finanțării se va depune într-un exemplar la registratura Consiliului Județean Timiș, Bd. Revoluției din 1989, nr. 17, Timișoara, în format letric și pe stick, sau în format electronic cu semnătură digitală, pe adresa cultura@cjtimis.ro în termenul stabilit și adus la cunoștință publică pe site-ul instituției finanțatoare și conform aparițiilor din presa scrisă sau on-line.

Formularul de finanțare precum și documentația aferentă vor fi completate prin tehnoredactare, în format electronic.

Documentele transmise on line vor avea toate semnăturile electronice, iar documentele depuse în format letric vor avea toate semnăturile olografe.

Dosarul de participare trebuie să conțină următoarele documente:

 1. adresă de înaintare către autoritatea finanțatoare (Consiliul Județean Timiș);
 2. tabel centralizator, dacă se depune mai mult de un proiect;
 3. formular tip de propunere a proiectului care trebuie să conțină date despre solicitant, responsabilul de proiect, descrierea proiectului, bugetul proiectului și caracterul acțiunii (Anexa a – Ghid) și  bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului (Anexa a1 – Ghid) sau, după caz, -Formularul tip de depunere a proiectului multianual (Anexa a2 Ghid);
 4. copie după actul constitutiv, statut și certificatul de înregistrare fiscală sau orice alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice, semnate și certificate cu mențiunea „conform cu originalul”;
 5. declarație de imparțialitate a persoanei care reprezintă solicitantul (Anexa b – Ghid);
 6. declarație pe proprie răspundere privind activitățile non profit. (Anexa e – Ghid);
 7. declarație pe propria răspundere privind cofinanțarea (Anexa e 1 – Ghid);
 8. declarație pe proprie răspundere (Anexa c – Ghid) din care să reiasă că solicitantul poate asigura din venituri proprii sau din alte surse cofinanțarea în valoare de minim 10%, și că nu se află în nici una din următoarele situații:
    • este cu conturile blocate în baza unei hotărâri judecătorești definitive;
    • a încălcat prevederile unui alt contract finanțat din fonduri publice;
    • este vinovat de declarații false cu privire la situația economică;
    • are restanțe către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;
    • a fost sau nu este condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

Descarcă de aici anexele și formularele necesare

În cazul depunerii mai multor proiecte, actele de înființare ale solicitantului se vor depune într-un singur exemplar, iar anexele a sau a2, a1, b, c, e și e1 Ghid  se vor depune pentru fiecare dintre proiectele depuse.

În situația în care cofinanțarea va fi asigurată printr-un contract de sponsorizare /contracte de parteneriat/alte contracte de finanțare, se va menționa în contract destinația specială a venitului, precum și titlul proiectului. Dovada sponsorizării va fi făcută atât prin contractul de sponsorizare, cât și prin prezentarea oricăror dovezi din care să rezulte realizarea sponsorizării (ordine de plată, extrase de cont, etc.).

Lipsa unuia dintre documentele enumerate mai sus sau completarea eronată duce la descalificarea solicitantului, fără ca acesta să mai intre în procesul de selecție. Autoritatea finanțatoare nu are obligația de a anunța solicitantul cu privire la lipsa vreunui document.

Toate drepturile aparţin Consiliului Judeţean Timiş © 2021. Site dezvoltat de Biroul de telecomunicații și transformare digitală din cadrul CJ Timiș