Întrebări frecvente – Timcultura 2023

Dosarul de participare trebuie să conțină următoarele documente:

 1. adresă de înaintare către autoritatea finanțatoare (Consiliul Județean Timiș);
 2. tabel centralizator, dacă se depune mai mult de un proiect;
 3. formular tip de propunere a proiectului care trebuie să conțină date despre solicitant, responsabilul de proiect, descrierea proiectului, bugetul proiectului și caracterul acțiunii (Anexa a – Ghid) și  bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului (Anexa a1 – Ghid) sau, după caz, -Formularul tip de depunere a proiectului multianual (Anexa a2 Ghid);
 4. copie după actul constitutiv, statut și certificatul de înregistrare fiscală sau orice alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice, semnate și certificate cu mențiunea „conform cu originalul”;
 5. declarație de imparțialitate a persoanei care reprezintă solicitantul (Anexa b – Ghid);
 6. declarație pe proprie răspundere (Anexa c – Ghid) din care să reiasă că solicitantul poate asigura din venituri proprii sau din alte surse cofinanțarea în valoare de minim 10%, și că nu se află în nici una din următoarele situații:
 • este cu conturile blocate în baza unei hotărâri judecătorești definitive;
 • a încălcat prevederile unui alt contract finanțat din fonduri publice;
 • este vinovat de declarații false cu privire la situația economică;
 • are restanțe către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;
 • a fost sau nu este condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

7. declarație pe proprie răspundere privind activitățile non profit. (Anexa e – Ghid)

8. declarație pe propria răspundere privind cofinanțarea (Anexa e 1 – Ghid)

În cazul depunerii mai multor proiecte, actele de înființare ale solicitantului se vor depune într-un singur exemplar, iar anexele a sau a2, a1, b, c, e și e1 Ghid  se vor depune pentru fiecare dintre proiectele depuse.

În situația în care cofinanțarea va fi asigurată printr-un contract de sponsorizare /contracte de parteneriat/alte contracte de finanțare, se va menționa în contract destinația specială a venitului, precum și titlul proiectului. Dovada sponsorizării va fi făcută atât prin contractul de sponsorizare, cât și prin prezentarea oricăror dovezi din care să rezulte realizarea sponsorizării (ordine de plată, extrase de cont, etc.).

Lipsa unuia dintre documentele enumerate mai sus sau completarea eronată duce la descalificarea solicitantului, fără ca acesta să mai intre în procesul de selecție. Autoritatea finanțatoare nu are obligația de a anunța solicitantul cu privire la lipsa vreunui document.

Formularele tip de depunere a proiectelor culturale se pot descărca de pe prima pagină a acestui site, sau accesând următorul link – Descarcă formularele de depunere

 

Pentru a fi eligibili la o finanțare nerambursabilă solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. să nu aibă datorii la bugetul de stat, la bugetul local al județului Timiș sau la alte bugete locale;
 2. să fi respectat obligațiile asumate prin cererile și contractele de finanțare anterioare;
 3. să facă dovada disponibilității contribuției proprii înainte de semnarea contractului de finanțare;
 4. suma solicitată de la Consiliul Județean Timiș să nu depășească 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului;
 5. să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori să fie deja în stare de dizolvare sau lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 6. să nu fi fost condamnați pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri;
 7. să nu aibă conturile bancare blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive;
 8. să nu fie în incapacitate de plată;
 9. să nu furnizeze informații false în documentele prezentate;
 10. și-au îndeplinit obligațiile asumate prin contracte de finanțare anterioare cu autoritatea contractantă sau cu alte instituții din subordinea Consiliului Județean Timiș.

 

          Pentru aceeași activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare în decursul unui an fiscal (conf. art. 12, pct. 1 din Legea 350/2005);

          In cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabilă de la Consiliul Județean Timiș, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorității finanțatoare respective (conf. art. 12, pct. 2 din Legea 350/2005).

Consiliul Județean Timiș are dreptul de a nu permite participarea la selecția de proiecte a solicitanților care:

– după ce au fost selectați în cadrul procedurilor de selecție a finanțărilor nerambursabile nu au încheiat, din culpa lor, contractul de finanțare în termen de 60 de zile calendaristice de la data aprobării programului de finanțări nerambursabile;

– nu au respectat elementele de identitate vizuală cuprinse în Anexa h – Ghid – Regulament identitate vizuală TimCultura .

Nu, solicitantul poate fi doar persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoana juridică de drept public ori privat, română sau cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene, înfiinţată în condiţiile legii române ori ale ţării de origine, după caz, care depune o cerere de finanţare nerambursabilă.

Numărul maxim de finanțări nerambursabile pe care un beneficiar le poate solicita anual, indiferent de numărul de sesiuni de finanțare este de maxim 3, (cu excepția capitolului distinct T VIII Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023), cu respectarea următoarelor condiții:

 • pentru aceeași activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare în decursul unui an fiscal (conf. art. 12, pct. 1 din Legea 350/2005);
 • în cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabilă de la Consiliul Județean Timiș, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorității finanțatoare respective (conf. art. 12, pct. 2 din Legea 350/2005).

Da, cu mențiunea „și online” scrisă în formularul de depunere Anexa a la ghid, poziția 2.5.5, în secțiunea destinată locației de desfășurare a evenimentului.

Finanțările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activități generatoare de profit.

Criteriile de selecție pentru aprobarea cererilor de finanțare trebuie să facă posibilă evaluarea, pe baze competitive, concurențiale, a capacității solicitanților de a finaliza activitatea propusă pentru finanțare, având în vedere îndeplinirea unor condiții specifice, particularizate pe fiecare capitol în parte al TimCultura. Criteriile sunt următoarele:

 • Reprezentativitatea / importanţa sau valoarea culturală/artistică a proiectului în ceea ce priveşte dezvoltarea unei vieţi culturale diversificate şi competitive la nivelul  judeţului Timiş;
 • Capacitatea financiară și operațională – solicitantul are experiență în management de proiect și capacitate de implementare
 • Metodologie – cât de coerent este proiectul, planificarea activităților este clară și realizabilă
 • Gradul de impact al proiectului
 • Gradul de cofinanțare al proiectului
 • Proiect derulat în mediul rural sau mic urban cu parteneri din spațiul DKMT/ Proiect derulat în spațiul DKMT
 • Promovarea activităților culturale în județ
 • Activități complexe cu valoare instructiv – educativă
 • Evidențierea multiculturalității ca element definitoriu pentru afirmarea coeziunii sociale din spaţiul timişean
 • Promovarea competitivității în rândul elevilor
 • Cooperare între sectorul public, cel privat, mediul neguvernamental și implicarea comunității
 • Grupul țintă al proiectului
 • Promovarea activităților cu, de și pentru tineret în mediul rural și urban mic
 • Valorificarea patrimoniului cultural bănățean
 • Sustenabilitatea în timp a proiectului
 • Excelenţa artistică şi/sau originalitatea, încurajarea fuziunii formelor artistice tradiţionale cu exprimările noi, inovatoare şi experimentale;
 • Dimensiunea europeană, cooperare/coproducţii locale, regionale, naţionale şi/sau internaţionale;
 • Promovarea patrimoniului material şi/sau imaterial;
 • Contribuţia la interesul cultural al comunităţii: facilitarea/dezvoltarea accesului la cultură, atragerea publicului.

 Pentru fiecare capitol în parte sunt aprobate în Ghidul de eligibilitate criterii de evaluare și selecției, fiind detaliată și Grila de acordare a punctajelor perntru fiecare capitol.

 • Beneficiarii încheie contractul de finanțare (Anexa f – Ghid) cu instituția finanțatoare, Consiliul Județean Timiș, după adoptarea hotărârii Consiliului Județean Timiș prin care au fost aprobate acordarea finanțărilor nerambursabile pe „TimCultura 2023 – Programul de finanțări pentru cultură și tineret”.
 • Contractul de finanțare se încheie doar în măsura în care s-a făcut dovada existenței contribuției beneficiarului pentru aportul propriu și depunerii tturor documentelor necesare contractării.
 • Contractul de finanțare se descarcă de pe site-ul CJT –www.cjtimis.ro – „TimCultura 2026 – Programul de finanțări pentru cultură și tineret”, în format PDF (nu se modifică sub nici o formă conținutul și formatul acestuia decât în spațiile prevăzute pentru completarea datelor cu caracter propriu). Contractul va fi completat în două exemplare, în original, în concordanță cu activitățile și obiectivele menționate de solicitant în Formularul – tip de propunere a proiectelor(Anexa a Ghid) și bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului (Anexa a 1 – Ghid), formular care a făcut obiectul selecției Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor culturale.
 • Pentru sesiunea I, contractele de finanțare vor fi încheiate în termen de 60 de zile calendaristice de la data aprobării programului de finanțări.  Depășirea termenului de 60 de zile atrage după sine pierderea finanțării proiectului.
 • Pentru sesiunea a II-a, contractele de finanțare vor fi încheiate în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data aprobării programului de finanțări. Depășirea termenului de 15 de zile atrage după sine pierderea finanțării proiectului.

Consiliul Județean Timiș are dreptul de a nu permite participarea la selecția de proiecte a solicitanților care:

– nu și-au îndeplinit obligațiile asumate prin contracte de finanțare anterioare;

– după ce au fost selectați în cadrul procedurilor de selecție a finanțărilor nerambursabile nu au încheiat, din culpa lor, contractul de finanțare în termen de 60 de zile calendaristice de la data aprobării programului de finanțări nerambursabile;

– nu au respectat elementele de identitate vizuală cuprinse în Anexa h – Ghid – Regulament identitate vizuală TimCultura .

Beneficiarul se obligă să notifice structura de specialitate din cadrul instituției finanțatoare (Consiliul Județean Timiș, Biroul Cultură, Învățământ, Minorități, Sport și Culte) cu minim 5 zile lucrătoare înainte de începerea proiectului, prin invitație în format letric sau prin email pe adresa cultura@cjtimis.ro cu privire la perioada de desfășurare a evenimentului, precum și cu privire la o posibilă decalare sau anulare a evenimentului/proiectului cultural sau schimbarea locației acestuia. (Notificarea se realizează fie prin transmiterea de invitații la eveniment, în număr de minim 10, cu respectarea indicațiilor privind identitatea vizuală de la paginile 10 – 11 și Anexa h la Ghid, fie, după caz, prin adresă oficială cu privire la anularea evenimentului. În cazul decalării termenului sau a modificării locației evenimentului se va transmite o solicitare de aprobare în acest sens, adresată Comisie de evaluare și selecție a proiectelor culturale,  cu minim 5 zile lucrătoare înainte de începerea proiectului.

Nerespectarea notificării instituției finanțatoare cu privire la data evenimentului sau modificări ale datei de derulare a evenimentului și ale locației acestuia, precum și neafișarea elementelor de identificare vizuală ale finanțatorului vor fi sancționate prin refuzul de certificare a raportului de activitate, fapt care va conduce la nedecontarea cheltuielilor proiectului.

Consiliul Județean Timiș are dreptul de a nu permite participarea la selecția de proiecte a solicitanților care:

– nu și-au îndeplinit obligațiile asumate prin contracte de finanțare anterioare;

– după ce au fost selectați în cadrul procedurilor de selecție a finanțărilor nerambursabile nu au încheiat, din culpa lor, contractul de finanțare în termen de 60 de zile calendaristice de la data aprobării programului de finanțări nerambursabile;

– nu au respectat elementele de identitate vizuală cuprinse în Anexa h – Ghid – Regulament identitate vizuală TimCultura .

Beneficiarul se obligă să notifice structura de specialitate din cadrul instituției finanțatoare (Consiliul Județean Timiș, Biroul Cultură, Învățământ, Minorități, Sport și Culte) cu minim 5 zile lucrătoare înainte de începerea proiectului, prin invitație în format letric sau prin email pe adresa cultura@cjtimis.ro cu privire la perioada de desfășurare a evenimentului, precum și cu privire la o posibilă decalare sau anulare a evenimentului/proiectului cultural sau schimbarea locației acestuia. (Notificarea se realizează fie prin transmiterea de invitații la eveniment, în număr de minim 10, cu respectarea indicațiilor privind identitatea vizuală de la paginile 10 – 11 și Anexa h la Ghid, fie, după caz, prin adresă oficială cu privire la anularea evenimentului. În cazul decalării termenului sau a modificării locației evenimentului se va transmite o solicitare de aprobare în acest sens, adresată Comisie de evaluare și selecție a proiectelor culturale,  cu minim 5 zile lucrătoare înainte de începerea proiectului.

Nerespectarea notificării instituției finanțatoare cu privire la data evenimentului sau modificări ale datei de derulare a evenimentului și ale locației acestuia, precum și neafișarea elementelor de identificare vizuală ale finanțatorului vor fi sancționate prin refuzul de certificare a raportului de activitate, fapt care va conduce la nedecontarea cheltuielilor proiectului.

Toate drepturile aparţin Consiliului Judeţean Timiş © 2021. Site dezvoltat de Biroul de telecomunicații și transformare digitală din cadrul CJ Timiș